LOGISTICS IOTSmart Logistics

Smart Logistics(物流IoT)

IPF OBDⅡ (車載端末)搭載運行管理IoTソリューション

 

輸配送サービスの多様化するニーズ (・⼩⼝、多頻度配送 ・当日配送、翌日配送等)を確保するために運⾏管理、安全運転管理、安全運⾏が必要になり、車載端末を搭載し、運⾏⾞両情報を管理し、運⾏品質の向上を図る。

IPF OBDⅡ (車載端末)搭載運行管理IoTソリューション